+86-020-38844987 sales@jy-scientific.com

环形溅射靶选型表

品牌

型号

尺寸

Anatech / TechnicsHummer V / VI / 6.2 / 83” O.D. X 2” I.D
Polaron / BioradE5100 / E5150 / E5175 / SC510 / SC51582mm O.D. X 60mm I.D
Polaron / QuorumSC7640 / SC768082mm O.D. X 60mm I.D

Polaron 镀膜仪也以 Bio-Rad、Fisons、VG Microtech、Thermo VG、Emscope 和 Quorum 品牌出售。

 

圆形溅射靶选型表

品牌

型号

尺寸

AgarManual / AutomaticØ57mm
AgarHigh resolution sputter coaterØ57mm
Anatech/TechnicsHummer I / II / III / JrØ50mm
Bal-TecSCD 005 / 040 / 050 / 500Ø54mm
Bal-TecMED 10 / MED 20Ø54mm
Bio-RadSC5200 / SC502Ø57mm
Bio-RadE7400 / LT7400Ø24mm
Cressington108manual / 108autoØ57mm
Cressington108auto/SEØ57mm
Cressington208HRØ57mm
DentonDesk II / II / IV / VØ60mm
Edwards150B / ScancoatØ60mm
EmitechSC7620 / SC7610Ø57mm
Emitech on Ø60mm target holderK500X / K550X /  K650XØ60mm
EmitechK575X &XD / K675X & XDØ57mm
EmitechQ150Ø57mm
EMS150R / 150T / 300R / 300RØ57mm
EMSK575X &XD / K675X & XDØ57mm
EMSSC7620 / SC7610Ø57mm
EMS on Ø60mm target holderK500X / K550X /  K650XØ60mm
Emscope on Ø58mm target holderSC500 / SC500AØ58mm
EmscopeSC502Ø57mm
FullamEffaCoater / EMS-76Ø50mm
Gatan681 Ion Beam CoaterØ19mm
Gatan682 PECS Ion Beam CoaterØ19mm
Gatan685 PECS II Ion Beam CoaterØ19mm
HitachiMC 1000Ø62mm
HHVBT150 / BT300Ø54mm
HoYeonHC21Ø57mm
ISIISI 5400Ø57mm
JEOLJFC-1200 / 1300 / 1400 / 1600Ø57mm
JEOLJFC-2300HRØ57mm
LeicaEM SCD 005 / 050 / 500Ø54mm
LeicaEM MED 020Ø54mm
LeicaACE 200 / ACE 600Ø54mm
PelcoSC4 / SC5 /  SC6  / SC7Ø57mm
Polaron / Bio-RadE5000 / E5200 / E5400 / E5800Ø57mm
Polaron / Bio-RadPS 3Ø57mm
Polaron / QuorumSC7620 / SC7610Ø57mm
QuorumQ150R / Q150T / SC7620Ø57mm
QuorumQ300R / Q300TØ57mm
QuorumPP2000 / PP2000TØ24mm
QuorumPP3000T / PP3010TØ24mm
SafematicCCU-010Ø54mm
SECMCM-100 / MCM-200Ø50mm
SPISPI-ModuleØ57mm
SPISPI SuperØ50mm
VG Microtech / Fisons / ThermoPP2200 / PP2000TØ24mm